POSTULATY POD ADRESEM TELEWIZYJNEGO EKRANU MŁODYCH

Tak więc postulowany przez respondentów profil TEM-u rysował się jako’program, w którym obok bezspornie dużej liczby różnych p02ycji typu rozrywkowego, poczesne miejsce zajęłyby tzw. problemy młodzie­żowe, dotyczące specyficznej społecznej sytuacji młodych ludzi i relacji, jakie zachodzą w obrębie różnych grup społecznych między nimi a poko­leniem dorosłych (na przykład w rodzinie, szkole, w zespołach pracy) oraz pogłębiona informacja na temat współczesnego świata.Respondenci usytuowani w roli współredaktorów TEM-u formułowali przede wszystkim postulaty dotyczące zawartości treściowej magazynu, niewiele uwagi poświęcając dezyderatom formalnym. Postulaty te są konsekwencją uprzednio zadeklarowanych zainteresowań i preferencji.

WYSOKI STOPIEŃ ZAINTERESOWANIA

Wręcz zaskakujący jest wysoki stopień zainteresowania pierwszą grupą problemów, dotyczącą spraw i konfliktów międzypokoleniowych, w sto­sunku do wszystkich innych nurtujących respondentów pytań. Mimo ograniczonych możliwości przeprowadzenia analizy korelacyjnej ze wzglę­du na małą liczebność poszczególnych kategorii społecznych responden­tów warto zasygnalizować, że zainteresowanie tymi kwestiami maleje w następującej kolejności: uczniowie liceów, młodzi robotnicy, uczniowie techników i wreszcie młodzi mieszkańcy wsi. Wagę tej problematyki podkreśla dodatkowo wiele mniejsze zainte­resowanie okazywane stosunkom wewnątrzpokoleniowym czy to w płasz­czyźnie różnic płci, czy też wewnątrz grup koleżeńskich. Część respondentów liczy­ła także, na to, że w TEM-ie znajdzie się miejsce dla aktualnego, a zara­zem możliwie wszechstronnego przeglądu wydarzeń międzynarodowych.

MŁODZIEŻOWE PROBLEMY

Zastanawiająca jest znaczna przewaga pytań dotyczących tzw. pro­blemów młodzieżowych, jakie nurtowały młodych respondentów. Obok nich warto tylko jeszcze odnotować zainteresowanie sytuacją polityczną w świecie, ciekawość rozpoznania aktualnych problemów międzynarodo­wych. Pora wreszcie przedstawić, co kryje się za dość enigmatyczną grupą problemów „młodzieżowych”, o których wiadomo tylko tyle, że wiążą się z aktualną sytuacją życiową osób mieszczących się w określonym prze­dziale wieku i na tej zasadzie nazywanych „młodzieżą”.A oto lista spraw i problemów wymienionych przez respondentów*: Stosunki i konflikty międzypokoleniowe — np. brak zaufania, niemożność wzajemnego zrozumienia, krzywdząca i permanentna krytyka ze strony starszych, trudny do zniesienia dydaktyzm poczy­nań w stosunku do młodych (43%); konflikty między rodzicami dżinie (19%), konflikty w szkole między nauczycielami a uczniami (15%).

ROZMIARY ZAINTERESOWANIA

Warto może spojrzeć na rozmiary zainteresowania badanych własnymi, pokoleniowymi sprawami poprzez dane dotyczące różnych rodzajów nur­tujących ich problemów.. Z 400 uczestników badania 27,3% osób nie wy­powiada się w ogóle na ten temat, czy to dlatego, że warunki, w jakich udzielały odpowiedzi nie wydały im się dostatecznie sprzyjające do szczerego, otwartego wystąpienia, czy też dlatego, że nie potrafiły nazwać budzących ich wątpliwość spraw czy problemów. Reszta, tj. 72,7% ogółu sformułowała wiele problemowych pytań, uznanych za szczególnie inte­resujące, kontrowersyjne czy niewyjaśnione. Pytania te dotyczyły kilku grup problemów, a mianowicie:   wspomnianych już spraw młodzieżowych (54,0%),   polityki międzynarodowej (21,3%),nauki, kultury, obyczajów innych narodów (9,6%),polityki i ekonomiki Polski (6,2%).

PROBLEMY RESPONDENTÓW

Wśród pozycji repertuarowych, które wybrała więcej niż V badanych, jedynie „publicystyka młodzieżowa” wyróżniała się swym pozarozrywko- wym, trudniejszym charakterem. Jakie problemy wpisali respondenci w zakres spraw młodzieżowych, a więc posiadających wyraźny wyróżnik pokoleniowy? Pewne światło umożliwiające określenie tych spraw, tak jak one występują w świado­mości badanych, przyniosły wypowiedzi na temat problemów nurtujących młodych uczestników ankiety. Z wypowiedzi tych, pochodzących zresztą z bardzo „różnych szuflad”, można było bez większego trudu wyodrębnić kategorię spraw młodzieżowych. Była ona zresztą wśród wszystkich wymienianych przez respondentów najliczniejsza — aż 212 osób, a więc 54,0%, formułowało jakieś pytania z tego zakresu.

WYBÓR KATEGORII

Także i w tym wypadku wybór kategorii osób budzących szczególne zaciekawienie wskazywał na dominującą tendencję do oglądania „gwiaz­dorów” ludzi o ustalonej sławie. Brak w odpowiedziach respondentów takich osób, których atrakcyjność byłaby związana z trudną, niebanalną drogą życiową czy szczególnie ważną i wartościową działalnością, nie wy­posażoną jednak w splendor i rozgłos.Oczekiwania związane z występami większości przedstawicieli okreś­lonych zawodów dotyczą więc — jak się wydaje — bardziej ciekawostek z życia osób szczególnie popularnych, niż mówienia przez nich o sprawach trudniejszych, problemowych lub warsztatowych. Przytoczone informacje dotyczące wyboru filmów i zainteresowania „ciekawymi ludźmi” świadczyły więc o tym, że także pod tymi pozycja­mi kryło się, przynajmniej częściowo, zapotrzebowanie na treści rozryw­kowe.

DOBÓR FILMÓW

Tezy tej, to jest oczekiwania, że Telewizyjny Ekran Młodych będzie przede wszystkim magazynem typu rozrywkowego, nie podważyły stosunkowo wysokie odsetki osób preferujących inne pozycje, często pozornie tylko nierozrywkowe (taki na przykład typ programu, jak „Relacje o podróżach i przygodach” nie jest kontrowersyjny wobec wy­rażonego poglądu, gdyż pod tym tytułem kryją się przecież pozycje łączą­ce treści oświatowo-geograficzne z egzotyką, emocją czy wręcz sensacją). W sprawie doboru filmów, których prezentowanie w TEM-ie byłoby pożądane, dodatkowych wyjaśnień udzielili sami badani.  Ponad połowa osób postulujących wyświetlanie w TEM-ie filmów miała więc na myśli wyłącznie pozycje rozrywkowe.Ponadto poproszono respondentów o bliższe wyjaśnienie: jakich ludzi uważają za ciekawych i chcieliby ich często widywać w TEM-ie?